Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

I. ALGEMEEN

 

Artikel 1 Definities

Fleur de Café             : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fleur de Café, gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60984643, zijnde gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Consumentkoper     : de wederpartij, niet zijnde professionele wederpartij, van Fleur de Café;

Koper                            : de wederpartij van Fleur de Café;
Overeenkomst
          : de overeenkomst tussen Fleur de Café en Consumentkoper/Koper;

 

Artikel 2 Algemeen

2.1          De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fleur de Café en Consumentkoper/Koper en gelden voor zowel producten als diensten van Fleur de Café, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2          De toepasselijkheid van voorwaarden van Consumentkoper/Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.3          Indien Fleur de Café met Consumentkoper/Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.4          Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1          Alle aanbiedingen van Fleur de Café, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Wanneer een termijn voor aanvaarding is genoemd zal het aanbod eindigen na verstrijken van de termijn voor aanvaarding.

3.2          Overeenkomsten waarbij Fleur de Café partij is, gelden eerst als gesloten:

a) door schriftelijke of elektronische bevestiging door Fleur de Café van een bestelling;

b) door schriftelijke of elektronische opdracht c.q. bestelling door Consumentkoper/Koper; 

c) door de feitelijke uitvoering c.q. levering door Fleur de Café van een bestelling;

3.3          Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, Fleur de Café heeft het recht van reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.5          Wordt aan Consumentkoper/Koper een model, monster of afbeelding getoond of verstrekt, dan zijn deze slechts als aanduiding getoond of verstrekt. De uiteindelijk geleverde goederen kunnen hiervan afwijken.

3.6          Afspraken of overeenkomsten binden Fleur de Café alleen wanneer ze schriftelijk door Fleur de Café aan Consumentkoper/Koper zijn bevestigd. Mondelinge toezeggingen en berichtgeving via onder andere WhatsApp worden niet geschaard onder schriftelijke bevestiging. Afspraken met ondergeschikt personeel van Fleur de Café binden de laatste niet, voor zover ze door Fleur de Café niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

3.7          Fleur de Café is bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd haar bevoegdheid om schadevergoeding te vorderen. Indien:

  • sprake is van liquidatie van de onderneming van Koper, overgang van de onderneming van Koper, (aanvraag van) faillissement, toelating van Consumentkoper/Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag op zaken van Consumentkoper/Koper of (voorlopige) surséance van betaling van Consumentkoper/Koper.
  • Consumentkoper/Koper tekort schiet in één of meer van zijn verplichtingen jegens Fleur de Café, danwel;
  • Fleur de Café goede grond heeft te vrezen dat Consumentkoper/Koper niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en Consumentkoper/Koper naar het redelijk oordeel van Fleur de Café niet voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

Indien zich een van de hiervoor genoemde situaties voordoet, is al hetgeen Fleur de Café van Consumentkoper/Koper te vorderen heeft, terstond opeisbaar.

 

Artikel 4 Prijs

4.1          De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in Euro's exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zoals genoemd in de communicatie naar Consumentkoper zijn inclusief BTW en exclusief transport- en verpakkingskosten.

4.2          Alle overeenkomsten worden steeds gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn voortdurend aan wijziging onderhevig en binden Fleur de Café niet.

4.3          Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

4.4        Bij het maken van een afspraak met een monteur van of namens Fleur de Café, voor onder andere het verrichten van reparatie, installeren en schoonmaakwerkzaamheden, worden in ieder geval naast de gemaakte arbeidskosten, voorrijkosten en 30 minuten arbeidskosten in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Levering

5.1         Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en betreffen nimmer een fatale termijn.

5.2         Aan de leveringsplicht van Fleur de Café zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door Consumentkoper/Koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, danwel een verzendbewijs van PostNL of een andere vervoerder, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van Consumentkoper/Koper.

5.3         Indien Consumentkoper/Koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van Consumentkoper/Koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending dan wel levering gereed staan.

 

Artikel 6   Onderzoek, reclames en garantie

6.1         Consumentkoper/Koper is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Fleur de Café terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Consumentkoper/Koper niet binnen acht dagen na de dag van de levering Fleur de Café wijst op de gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dan wordt de Consumentkoper/Koper geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

6.2         Fleur de Café dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te (laten) controleren. De kosten van een ter zake in te schakelen derde zijn voor rekening van de Consumentkoper/Koper.

6.3         Indien de klacht door Fleur de Café juist wordt bevonden, zal Fleur de Café de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen. Fleur de Café is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fleur de Café.

6.4         Reclames ontslaan de Consumentkoper/Koper niet van zijn verplichting tijdig te betalen.

6.5         Indien er sprake is van garantie, dan geldt dat deze garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Consumentkoper/Koper en/of door derden wanneer zonder schriftelijke toestemming van Fleur de Café Consumentkoper/Koper of derden aan het goed wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

6.6         Consumentkoper/Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Fleur de Café geen invloed op kan uitoefenen.

 

Artikel 7  Betaling en incassokosten

7.1         Betaling dient, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te geschieden hetzij contant bij levering, hetzij binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Fleur de Café aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2         Fleur de Café is gerechtigd om, voordat zij enige handeling dient te verrichten, vooruitbetaling van een gedeelte dan wel het volledig door Consumentkoper/Koper verschuldigde bedrag te verlangen.

7.3         Indien Consumentkoper/Koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is Consumentkoper/Koper van rechtswege in verzuim. Consumentkoper/Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente (na 14 dagen) hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Consumentkoper/Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.4         Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijk kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. Op eerste verzoek van Fleur de Café is Koper verplicht vervangende zekerheid te stellen. 

7.5         Indien Consumentkoper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan worden alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte: incassokosten in rekening gebracht volgens het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW met een minimumbedrag van € 40,00 en een maximum van € 6.775,00. Consumentkoper is deze vergoeding eerst verschuldigd nadat zij vruchteloos door Fleur de Café is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag na aanmaning onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding inzake incassokosten. Op eerste verzoek van Fleur de Café is Consumentkoper verplicht vervangende zekerheid te stellen.

7.6         Indien Koper een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan belopen de in lid 3 genoemde incassokosten 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,00.

7.7         Fleur de Café heeft het recht alvorens de goederen te leveren volledige betaling van Koper te verlangen en bij levering aan Consumentkoper een betaling van 50% van de koopprijs te verlangen.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1         Zolang Fleur de Café geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Fleur de Café.

8.2         Fleur de Café heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien Consumentkoper/Koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op goederen wordt gelegd.

8.3         Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden bijvoorbeeld bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de Consumentkoper/Koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8.4         De eigendom van door Fleur de Café ter beschikking gestelde presentatiematerialen blijft te allen tijde bij Fleur de Café, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

8.5          De eigendom van het servies dat ter leen ter beschikking wordt gesteld door Fleur de Café aan Koper blijft te allen tijde bij Fleur de Café, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het ter leen gestelde servies wordt op eerste verzoek van Fleur de Café geretourneerd aan Fleur de Café. In ieder geval wordt het servies geretourneerd wanneer geen koffie en/of thee geschonken wordt bij Koper. Koper stelt Fleur de Café onverwijld op de hoogte van kapot servies. Bij een bijzonder hoog percentage vermist of kapot servies is Fleur de Café gerechtigd een factuur aan Koper te zenden voor vergoeding van het vermiste of kapotte servies.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1         Fleur de Café is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte (gevolg)schade ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen, non-conformiteit, dan wel uit onrechtmatige daad jegens de Consumentkoper/Koper, tenzij de Consumentkoper/Koper aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden van Fleur de Café. In geen geval is Fleur de Café aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

9.2         Indien enige uitsluiting van aansprakelijkheid geen toepassing zou blijken te vinden, is de aansprakelijkheid van Fleur de Café beperkt tot een bedrag van maximaal éénmaal het laatstelijk gefactureerde bedrag of, in het geval er nog geen factuur verzonden is, het te factureren bedrag. Fleur de Café zal te allen tijde gerechtigd zijn schade zelf te (doen) herstellen.

9.3         De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 9.2 zal nimmer meer bedragen dan EURO 10.000, - dan wel het eventueel door haar verzekeraar uitgekeerde bedrag.

9.4         Fleur de Café is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door niet, niet juist en/of niet tijdig onderhoud en schoonmaak of voor het onderhoud en/of schoonmaak op andere wijze dan door Fleur de Café wordt voorgeschreven bij de door haar geleverde machines.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1        Buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Fleur de Café of de Consumentkoper/Koper, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Fleur de Café, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende, maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Fleur de Café dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Fleur de Café overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de Consumentkoper/Koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kon doen gelden.

10.2        Fleur de Café is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1        Op alle door Fleur de Café gesloten Overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2        Alle geschillen voortvloeiende uit, dan wel anderszins verband houdende met enige overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter.

 

II KOOP OP AFSTAND

 

Artikel 12 Toepasselijkheid

12.1        Deze voorwaarden zijn naast de in hoofdstuk I “algemeen” opgenomen bepalingen van toepassing uitsluitend indien er sprake is van koop op afstand als bedoeld in Burgerlijk Wetboek 7 titel 1 afdeling 9A (te weten: consumentenkoop). Ingeval van tegenstrijdigheid met de bepalingen van hoofdstuk I, dan prevaleren de bepalingen van hoofdstuk II.

12.2        Voordat de in dit hoofdstuk opgenomen voorwaarden worden gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Consumentkoper/Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de koop op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Fleur de Café zijn in te zien en zij op verzoek van Consumentkoper/Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

12.3        Indien de koop op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het lid 12.2 en voordat de koop op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Consumentkoper/Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Consumentkoper/Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de koop op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Consumentkoper/Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 13 Het aanbod

13.1        Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

13.2        Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consumentkoper/Koper mogelijk te maken. Als Fleur de Café gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Fleur de Café niet.

 

Artikel 14 De overeenkomst

14.1        De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Consumentkoper/Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

14.2        Indien Consumentkoper/Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fleur de Café onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zodra de ontvangst van deze aanvaarding door Fleur de Café is bevestigd, komt de overeenkomst tussen Fleur de Café en Koper. Consumentkoper kan de overeenkomst ontbinden binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst door gebruik te maken van zijn wettelijke bedenktijd.

14.3        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Fleur de Café passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Consumentkoper/Koper elektronisch kan betalen, zal Fleur de Café daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

14.4        Fleur de Café kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Consumentkoper/Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fleur de Café op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 15 Herroepingsrecht

15.1        Bij de aankoop van goederen heeft Consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Consumentkoper of een vooraf door Consumentkoper aangewezen en aan Fleur de Café bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal Consumentkoper zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de goederen met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Fleur de Café retourneren, conform de door Fleur de Café verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, zal Consumentkoper gebruik maken van het daartoe te gebruiken formulier op de website van Fleur de Café.

15.2        Het herroepingsrecht kan niet ingeroepen worden in de situaties als genoemd in artikel 17 van deze algemene voorwaarden. Het herroepingsrecht kan enkel ingeroepen worden door Consumentkoper en niet door Koper.
 

Artikel 16 Kosten in geval van herroeping

16.1        Indien Consumentkoper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

16.2        Indien Consumentkoper een bedrag betaald heeft, zal Fleur de Café dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

 

Artikel 17 Uitsluiting herroepingsrecht

17.1        Voornoemde herroepingsrecht geldt niet voor goederen:

  • die door Fleur de Café tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Consumentkoper, waaronder onder andere specifieke machines van Fleur de Café;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn, waaronder onder andere PrivateLabel artikelen;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs is gebonden aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Fleur de Café geen invloed heeft;
  • die kunnen worden aangemerkt als levensmiddelen, dranken of andere artikelen voor regelmatig huishoudelijk gebruik, waaronder onder andere koffie, thee en siroop van Fleur de Café.

 

Artikel 18 Levering en uitvoering

18.1        Fleur de Café zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.

18.2        Als plaats van levering geldt het adres dat Consumentkoper/Koper aan Fleur de Café kenbaar heeft gemaakt.

18.3        Fleur de Café zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consumentkoper/Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consumentkoper/Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

18.4        In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Fleur de Café het bedrag dat Consumentkoper/Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

18.5        Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Fleur de Café zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Fleur de Café.

18.6        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Fleur de Café tot het moment van bezorging aan Consumentkoper/Koper of een vooraf aangewezen en aan  Fleur de Café bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van interessant nieuws over thee, koffie en espressomachines voor de Horeca? Meld je dan aan en ontvang onze nieuwsbrief 6 x per jaar in jouw mailbox.

Andere bloggen van Fleur de cafe

20.05.2022

Klantenservice

De Klantenservice van Fleur de Cafe helpt u graag bij al uw vragen. Het lokale telefoonnummer en overige contactmogelijkheden vind je op deze pagina.
Lees meer
08.04.2022

Werken bij

Lijkt het je leuk om bij Fleur de Café te werken of stage te lopen? Maar staan er op dit moment geen vacatures open? Fleur de Café staat open voor open sollicitaties en denkt graag onder het genot van een kopje koffie of thee met jou mee over de mogelijkheden.
Lees meer
14.09.2020

Het ontstaan van Fleur de cafe

Marc en Eugenie Steenhuis hebben jarenlange ervaring in koffie en thee. Begonnen op een zolderkamer is Fleur de Café nu uitgegroeid tot leverancier van espressomachines, koffie en thee.
Lees meer
07.09.2020

Privacy statement

Fleur de Café gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt om onze dienstverlening zo goed mogelijk te verrichten.
Lees meer
07.09.2020

Algemene voorwaarden

Bekijk onze Algemene voorwaarden.
Lees meer
07.09.2020

Veel gestelde vragen

Heb je een vraag aan Fleur de Café? Kijk dan eens in de lijst veel gestelde vragen, wellicht staat jouw vraag erbij en vind je daar ook het antwoord op jouw vraag over koffie, thee, bestellingen en de bezorging.
Lees meer